Beleidsorganen

Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de VZW Sint-Jozefinstituut met correspondentieadres Bruulstraat 17 te 9450 Haaltert.

Raad van bestuur

 • Mevr. Martine Quiquempoix
 • M. Dirk Roelandt
 • M. Jules Verhoeyen

Algemene vergadering

 • Mevr. Katrien Baetens
 • M. Frédéric Bauwens
 • Mevr. An De Cordier
 • Mevr. Marleen De Schrijver
 • M. Jan De Smedt
 • Mevr. Annelies Deveneyns
 • Mevr. Liesbet Desmet
 • Mevr. Ingrid Van Der Eecken
 • E.Z. Elza Verloo

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Schoolraad

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap. De schoolraad vergadert viermaal per schooljaar over de algemene organisatie en werking van de school. De directeur zetelt als adviseur.

Samenstelling

de ouders

Sophie Blanckaert
Inge Brewee
Saskia Boriau

het schoolpersoneel

Koenraad Coppens
Jolien Van Cauter
Wendy Walraet

de lokale gemeenschap

Walter Braeckman
Wendy De Ridder
Katrien Van Impe

waarnemend directeur

Erik Bockstael

LOC – Lokaal Overleg Comité

Vijfmaal per schooljaar vergaderen de verkozen personeelsleden en de vertegenwoordigers van het schoolbestuur over personeelsgebonden materies. De directeurs zetelen als adviseurs.

Samenstelling

Schoolbestuur

 • Dirk Roelandt
 • Jules Verhoeyen

Personeelsleden

 • Mr. Tomas Arents
 • Mevr. Kathy De Groot

Waarnemend directeur

 • Erik Bockstael

Bij het begin van elk schooljaar worden alle ouders uitgenodigd om tot het ouderraad toe te treden. Alle schoolgebonden aangelegenheden kunnen ter sprake komen en uitmonden in advies voor het schoolteam of het schoolbestuur. Naast het organiseren van feestelijkheden richt het ouderraad ook opvoedende activiteiten in (informatieavonden, …).

Samenstelling:

M. Nico De Geyter
voorzitter
M. Gregory Cooremans secretaris
Mevr. Inge Brewee penningmeester
Mevr. Heleen Schellinck public relations

Leerlingen verdienen respect. Volwassenen dienen dat niet alleen passief te eerbiedigen, maar ook actief te bevorderen.
Het is de bedoeling van onderwijs kinderen groot te maken, niet ze klein te houden. Hier is een onmiskenbare pedagogische taak voor het onderwijs weggelegd.

Wij, het ganse schoolteam, geloven erin en willen leerlingenparticipatie ondersteunen en erin investeren.

Daarom richten wij een leerlingenraad op (leerlingen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar zetelen in deze raad).

Een leerlingenraad moet er zijn, tenzij de leerlingen zelf niet geïnteresseerd zijn natuurlijk. Maar wie zou ‘neen’ zeggen als je de kans krijgt met de directeur en de leerkrachten te babbelen op gelijke voet ? Er zetelen alleen maar leerlingen in de leerlingenraad en die worden door de medeleerlingen verkozen. Democratie in de praktijk dus.

Vijfmaal per schooljaar komt de leerlingenraad samen in het vergaderlokaal van de school. De raad verleent advies over alle onderwerpen die de leerlingen rechtstreeks aanbelangen.


Samenstelling:

 

 Servaas Van Laethem 1a
Marthe Landsheere 1b
Mayra de Jeu 1c
Alixe Bauwens 2a
Staf Ottoy 2b
Laure de Smet 3a
Amke Van Londerzeele 3b
Tristan De Winter 4a
Roos Van Mieghem 4b
Anthe Bral 4c
Maële Van Holsbeeck 5a
Hilde Cieters 5b
Seppe Leys 6a
Milan Lauwers 6b
Mayra Provost 6c

MDO – Multi Disciplinair Overleg

Hier worden pedagogische en didactische onderwerpen besproken en trimestrieel worden ook de schoolvorderingen van de leerlingen bekeken.

Samenstelling

Waarnemend directeur M. Erik Bockstael
CLB-adviseur M. Geert Caroes
Zorgcoördinator Mevr. An Van Neck
ZORG, kleuterschool
Klastitularis afhankelijk van de leerling

CLB – Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Contactgegevens

De school werkt samen met het Vrij Centrum voor Leerlingenbeleiding van Aalst.
Je kan rechtstreeks contact opnemen met een CLB-medewerker of dit via de school aanvragen.

Adres:
Langestraat 12
9300 Aalst

Tel.: 053 78 85 10
Fax.: 053 78 55 97

Algemeen mailadres: info@vclbaalst.be

Iedere medewerker heeft ook een eigen mailadres, bestaande uit devoornaam.familienaam@vclbaalst.be

Het CLB is open:
Iedere werkdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30.

Indien een afspraak tijdens de openingsuren niet lukt, wordt gezocht naar een moment op maandagavond na afspraak tussen 16.30 u en 19u.

Op regelmatige basis is een CLB-medewerker aanwezig in de school (de schooldirectie kan je daaromtrent de nodige informatie geven).

Het CLB is gesloten:
– van 15/07 t.e.m. 15/08,
– tijdens de kerstvakantie (met uitzondering van 2 dagen),
– tijdens de paasvakantie.

De CLB-werking

  • Aan iedere school zijn 4 medewerkers verbonden
een arts Mevr. Annemie de rijck
een sociaal assistente Mevr. Assunta Gillioen
een psycho-pedagogisch werker Dhr. Jo Van Vaerenbergh
een verpleegkundige Mevr. Tamara Brackman

Samen zijn zij verantwoordelijk voor de CLB-werking op school. Het spreekt voor zich dat de CLB-medewerkers actief zijn in meerdere scholen.

  • De begeleiding van het CLB situeert zich op 4 werkdomeinen:
   • Gedrag en opvoeding
   • Gezondheid
   • Leren en studeren
   • Studie- en schoolkeuze
  • Als de school wenst dat het CLB een leerling begeleidt, dan bespreekt de school dit vooraf met de ourders. Indien dit om één of andere reden niet is gebeurd, beperkt de CLB-medewerker zich tot een eerste gesprek. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders of de leerling vanaf 12 jaar hiermee instemt.
  • Voor de begeleiding van leerplichtproblemen (veelvuldige afwezigheden) is instemming niet vereist. School en CLB werken hierbij nauw samen. Als je niet ingaat op de initiatieven van het CLB, dient het CLB dit te melden aan het departement onderwijs.
  • Deelname aan de medische onderzoeken is verplicht. Je kan je wel verzetten tegen het uitvoeren van het medisch onderzoek door een bepaalde arts. Dit verzet moet schriftelijk ingediend worden (formulieren zijn te verkijgen in het CLB). In geval van verzet dient het onderzoek uitgevoerd te worden door een andere, bevoegde arts; De resultaten van dit onderzoek dienen aan het CLB te worden bezorgd. Eventuele kosten voor een medisch onderzoek dat niet wordt uitgevoerd door een arts van het CLB, moet je zelf betalen.
  • School en ouders hebben de plicht om hun medewerking te verlenen aan de organisatie en de uitvoering van de medische onderzoeken (+ vaccinaties) en de preventieve maatregelen in het kader van besmettelijke ziekten. Het CLB dient wel rekening te houden met de schoolorganisatie.
  • Bij de start in een nieuwe school, word je geïnformeerd over de werking van het CLB.
  • Het CLB en de school kunnen belangrijke informatie over leerlingen uitwisselen. Bij het doorgeven en het gebruik van deze gegevens wordt rekening gehouden met de geldende regels inzake het beroepsgeheim en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 • Het CLB respecteert ten allen tijde de rechten van het kind.

Overzicht CLB-dossier

Als een leerling van school verandert, behoudt het CLB en de school zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een andere school. Het leerlingendossier wordt overgedragen aan het CLB dat samenwerkt met de nieuwe school. Je hoeft hiervoor niets te doen.

    Indien je toch wenst dat het bestaande CLB-dossier niet wordt overgedragen, dan kan je hiertegen verzet aantekenen. De gegevens omtrent de verplichte begeleiding (medische onderzoeken en begeleiding van leerplichtproblemen) worden steeds overgedragen. Dit verzet dient te gebeuren binnen een termijn van 10 dagen. Op verzoek kan je bij het CLB, dat verbonden was aan de vorige school, een formulier van “verzet tegen de overdracht” bekomen.

Klachtenprocedure

  • Een klacht is een duidelijke uiting van ongenoegen of ontevredenheid m.b.t. handelingen die door een CLB-medewerker zijn gesteld. Een klacht wordt bij voorkeur op een informele manier behandeld. Pas wanneer de informele behandeling geen bevredigend resultaat oplevert, kan de formele procedure worden gestart.
  • De formele klachten procedure wordt gestart door een schriftelijke klacht (brief/fax/e-mail) te richten aan de directie op volgend adres:
   Vrij CLB Aalst
   t.a.v. Kathy Maes
   Langestraat 12, 9300 Aalst
   Fax: 053 78 55 97
   E-mail: kathy.maes@vclbaalst.be

De directie neemt contact met je op binnen de 8 CLB werkdagen (met opschorting van de sluitingsperiodes van het centrum).

 • Indien je binnen de 8 CLB werkdagen geen bericht hebt ontvangen of indien de gezette stappen niet hebben geleid tot een bevredigende oplossing, kan je een aangetekend scrhrijven richten aan de afgevaardigde van de Raad Van Bestuur, eveneens op bovenvermeld adres.

Scholengemeenschap

Onze school heeft een samenwerkingsverband en behoort tot de scholengemeenschap ‘De Zevensprong’.

Samenstelling :

 1. Sint-Aloysiusbasisschool te Denderhoutem
 2. Vrije Basisschool Sint-Gorik te Haaltert
 3. Vrije Basisschool De Bloesem te Kerksken
 4. Vrije Basisschool ’t Landuiterke te Denderleeuw
 5. Vrije Basisschool Welle
 6. Katholieke Centrumschool Denderleeuw
 7. Sint- Jozefschool te Mere

Administratieve zetel :

De Zevensprong
Zonnestraat 4
9450 Denderhoutem
054 339213

www.sgzevensprong.be

Coördinerend directeur : M. Joris Breynaert