CLB – Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Contactgegevens

De school werkt samen met het Vrij Centrum voor Leerlingenbeleiding van Aalst.
Je kan rechtstreeks contact opnemen met een CLB-medewerker of dit via de school aanvragen.

Adres:
Langestraat 12
9300 Aalst

Tel.: 053 78 85 10
Fax.: 053 78 55 97

Algemeen mailadres: info@vclbaalst.be

Iedere medewerker heeft ook een eigen mailadres, bestaande uit devoornaam.familienaam@vclbaalst.be

Het CLB is open:
Iedere werkdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30.

Indien een afspraak tijdens de openingsuren niet lukt, wordt gezocht naar een moment op maandagavond na afspraak tussen 16.30 u en 19u.

Op regelmatige basis is een CLB-medewerker aanwezig in de school (de schooldirectie kan je daaromtrent de nodige informatie geven).

Het CLB is gesloten:
– van 15/07 t.e.m. 15/08,
– tijdens de kerstvakantie (met uitzondering van 2 dagen),
– tijdens de paasvakantie.

De CLB-werking

  • Aan iedere school zijn 4 medewerkers verbonden
een arts Mevr. Annemie de rijck
een sociaal assistente Mevr. Assunta Gillioen
een psycho-pedagogisch werker Dhr. Jo Van Vaerenbergh
een verpleegkundige Mevr. Tamara Brackman

Samen zijn zij verantwoordelijk voor de CLB-werking op school. Het spreekt voor zich dat de CLB-medewerkers actief zijn in meerdere scholen.

  • De begeleiding van het CLB situeert zich op 4 werkdomeinen:
   • Gedrag en opvoeding
   • Gezondheid
   • Leren en studeren
   • Studie- en schoolkeuze
  • Als de school wenst dat het CLB een leerling begeleidt, dan bespreekt de school dit vooraf met de ourders. Indien dit om één of andere reden niet is gebeurd, beperkt de CLB-medewerker zich tot een eerste gesprek. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders of de leerling vanaf 12 jaar hiermee instemt.
  • Voor de begeleiding van leerplichtproblemen (veelvuldige afwezigheden) is instemming niet vereist. School en CLB werken hierbij nauw samen. Als je niet ingaat op de initiatieven van het CLB, dient het CLB dit te melden aan het departement onderwijs.
  • Deelname aan de medische onderzoeken is verplicht. Je kan je wel verzetten tegen het uitvoeren van het medisch onderzoek door een bepaalde arts. Dit verzet moet schriftelijk ingediend worden (formulieren zijn te verkijgen in het CLB). In geval van verzet dient het onderzoek uitgevoerd te worden door een andere, bevoegde arts; De resultaten van dit onderzoek dienen aan het CLB te worden bezorgd. Eventuele kosten voor een medisch onderzoek dat niet wordt uitgevoerd door een arts van het CLB, moet je zelf betalen.
  • School en ouders hebben de plicht om hun medewerking te verlenen aan de organisatie en de uitvoering van de medische onderzoeken (+ vaccinaties) en de preventieve maatregelen in het kader van besmettelijke ziekten. Het CLB dient wel rekening te houden met de schoolorganisatie.
  • Bij de start in een nieuwe school, word je geïnformeerd over de werking van het CLB.
  • Het CLB en de school kunnen belangrijke informatie over leerlingen uitwisselen. Bij het doorgeven en het gebruik van deze gegevens wordt rekening gehouden met de geldende regels inzake het beroepsgeheim en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 • Het CLB respecteert ten allen tijde de rechten van het kind.

Overzicht CLB-dossier

Als een leerling van school verandert, behoudt het CLB en de school zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een andere school. Het leerlingendossier wordt overgedragen aan het CLB dat samenwerkt met de nieuwe school. Je hoeft hiervoor niets te doen.

    Indien je toch wenst dat het bestaande CLB-dossier niet wordt overgedragen, dan kan je hiertegen verzet aantekenen. De gegevens omtrent de verplichte begeleiding (medische onderzoeken en begeleiding van leerplichtproblemen) worden steeds overgedragen. Dit verzet dient te gebeuren binnen een termijn van 10 dagen. Op verzoek kan je bij het CLB, dat verbonden was aan de vorige school, een formulier van “verzet tegen de overdracht” bekomen.

Klachtenprocedure

  • Een klacht is een duidelijke uiting van ongenoegen of ontevredenheid m.b.t. handelingen die door een CLB-medewerker zijn gesteld. Een klacht wordt bij voorkeur op een informele manier behandeld. Pas wanneer de informele behandeling geen bevredigend resultaat oplevert, kan de formele procedure worden gestart.
  • De formele klachten procedure wordt gestart door een schriftelijke klacht (brief/fax/e-mail) te richten aan de directie op volgend adres:
   Vrij CLB Aalst
   t.a.v. Kathy Maes
   Langestraat 12, 9300 Aalst
   Fax: 053 78 55 97
   E-mail: kathy.maes@vclbaalst.be

De directie neemt contact met je op binnen de 8 CLB werkdagen (met opschorting van de sluitingsperiodes van het centrum).

 • Indien je binnen de 8 CLB werkdagen geen bericht hebt ontvangen of indien de gezette stappen niet hebben geleid tot een bevredigende oplossing, kan je een aangetekend scrhrijven richten aan de afgevaardigde van de Raad Van Bestuur, eveneens op bovenvermeld adres.