Opvoedingsproject

Opvoedingsproject – Maandpunten

JAARTHEMA: SAMEN BOUWEN WE AAN EEN FIJNE SPEELTIJD!

september Ik hou me aan de regels en afspraken kameel
oktober Ik laat iedereen meespelen en meepraten wasbeer
november Ik kan me verdedigen zonder geweld steenbok
december Ik kan in alle drukte een rustig plekje opzoeken schildpad
januari Ik laat niets rondslingeren op de speelplaats uil
februari Ik doe niet mee aan pesten havik
maart Ik geniet van het samen spelen op onze nieuwe speelplaatsen poes
april Ik ben fier omdat ik mooi kan spelen met mijn vriendjes pauw
mei Ik draag zorg voor andere kinderen en het spelmateriaal bever
juni Ik kan een spel goed uitleggen zonder de baas te willen spelen leeuw

→ Wat willen wij bereiken ?

Wij wenden de axenroos aan om een positieve beeldvorming over zichzelf en de anderen te bevorderen en om eigenschappen in zichzelf en de anderen te herkennen en hiervoor respect te tonen.
Vanuit de eigenschappen van de diverse dieren reiken we de leerlingen hulpmiddelen aan om een rijker intenser en socialer schoolleven te doorlopen en de onderlinge relaties te optimaliseren.

Opvoedingsproject – Algemeen

Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het opvoedingsproject van onze school staan.

Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons opvoedingsproject. U kunt steeds terecht bij de directeur voor verdere informatie.

De uitgangspunten van onze christelijke identiteit

Wij zijn een katholieke school en willen een pedagogisch verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden. Onze inspiratie vinden wij in het evangelie en in de katholieke traditie.

Wij gaan ervan uit dat je mens wordt in een verbondenheid met anderen, met de wereld en met jezelf.
In deze verbondenheid ervaren we God als dragende grond en krijgt ook de verbondenheid met het mysterie concreet gestalte. Vanuit onze verbondenheid met God durven we als katholieke basisschool de toekomst hoopvol tegemoet zien en vertrouwen we erop dat onze inspanningen niet op niets uitlopen.

Vanuit ons christelijk geïnspireerd mensbeeld geven we voorrang aan waarden als :

 • het unieke van ieder mensenkind,
 • de verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen,
 • verbondenheid en solidariteit met anderen,
 • vertrouwen in het leven (hoop),
 • genieten van en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is,
 • openheid, respect en zorg voor mens en natuur,
 • verwondering door het gewone als ongewoon te ervaren,
 • vergeving kunnen geven en ontvangen als herstel van verbondenheid,
 •  zorgzame nabijheid en troost voor mensen in moeilijke situaties,

Wij bieden in onze school gevarieerde en zinvolle pastorale activiteiten aan. We nodigen alle leerlingen regelmatig uit op activiteiten die gericht zijn op :

 • de ontmoeting van elkaar in verbondenheid;
 • de verdieping in de Bijbelse Boodschap;
 • de dienstbare en solidaire inzet voor anderen dichtbij en veraf;
 • het vieren van belangrijke gebeurtenissen in het leven op school, in verbondenheid

met elkaar en (waar het kan) in verbondenheid met God.

Wij zorgen voor een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod

We staan stil bij wat kinderen moeten leren om op te groeien tot ‘goede’ mensen. De uniekheid van elk kind staat voorop. Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon : hoofd, hart en handen.

Doorheen ons aanbod brengen we kinderen in contact met alle componenten van de cultuur :

 • de wereld van taal en communicatie
 • de wereld van het muzische
 • de wereld van cijfers en feiten
 • de wereld van de techniek
 • de wereld van het samenleven
 • de wereld van verleden en heden
 • de wereld van het goede
 • de wereld van zingeving

In ons aanbod is een logische samenhang te vinden :
We werken met leerlijnen waarin het ene logisch volgt uit het andere. We bouwen voort op wat kinderen reeds beheersen.
We zorgen er ook voor dat alles wat kinderen leren in de verschillende leergebieden en leerdomeinen zinvol samenhangt.

We willen dat wat kinderen leren deel wordt van hun zijn, van hun persoon. Het is niet voldoende dat kinderen beschikken over een aantal weetjes of dat ze een aantal vaardigheden kunnen toepassen als de leerkracht het vraagt. Waar het uiteindelijk op aan komt, is dat kinderen leren met het oog op het leven. Dat ze de dingen die ze leren kunnen plaatsen en gebruiken in hun leven. Dat is leren dat zin heeft en zin geeft.

We kiezen voor een doeltreffende aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat

We zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden. Wij nemen kinderen serieus. Kinderen staan positief tegenover het leven en de wereld. Wij willen aansluiten bij die positieve ingesteldheid.
Leren is niet een vullen van vaten met alle mogelijke kennis. Kinderen zijn zelf actief betrokken in het leren. Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op, bouwen voort op wat ze reeds kennen en kunnen.

Onze opvoeding wordt gedragen door :

 • onze gerichtheid op de uniekheid van ieder kind
  We stemmen ons aanbod en het leerproces zoveel mogelijk af op de ontwikkeling van ieder kind.
 • de pedagogie van verbondenheid
  Leren is een sociaal gebeuren. Leren is samenleren, wederzijdse verrijking.
 • de pedagogie van de hoop
  We hebben een optimistische visie op de ontwikkeling van kinderen. We geloven in de groeikansen van kinderen en dat ze ondanks hun grenzen, hun beperkingen, hun onmogelijkheden toch kansen hebben en begeleid kunnen worden in hun groei.
 • de pedagogie van het geduld
  Onderwijs en opvoeding afstemmen op de mogelijkheden van kinderen vraagt veel geduld opdat dehoop niet zou omslaan in wanhoop, want dan is opvoeding onmogelijk.

Van onze leerkrachten verwachten we dat ze :

 • model staan voor goed leren
 • strategische vragen stellen
 • aansluiten bij wat de leerlingen reeds beheersen
 • zinvolle contexten aanbieden
 • interactieprocessen begeleiden
 • peilen naar de vorderingen
 • helpen en coachen

We werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg

We streven ernaar elk kind centraal te stellen.
Ieder kind is beeld van God. Wij omringen kinderen daarom met brede zorg. We willen kinderen optillen en hen uitzicht geven op een veilige oever van welbevinden. Daarvoor zijn de pedagogie van de hoop en van het geduld essentieel.

Onze brede zorg heeft twee dimensies
We hebben aandacht voor de ‘gewone zorgvragen’ van alle kinderen. Ieder kind is anders, uniek en heeft eigen vragen, problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg.
Wij worden uitgedaagd om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van de kinderen, bijvoorbeeld door te diagnosticeren en te differentiëren.
We verbreden onze zorgen voor kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller of trager). Hier stoten we op ‘bijzondere zorgvragen’. Voor deze bijzondere zorgvragen werken we als school samen met ouders, CLB, scholen voor buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde centra, … .

Onze school als gemeenschap en als organisatie

We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen. We respecteren ieders verantwoordelijkheid. We zorgen voor een goede organisatie.

Onze school wordt gedragen door het hele team onder de leiding van de directie. We werken samen, overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en -verbetering.

We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met :

 • de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van uw kinderen. Daarom streven we naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school;
 • het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid van de school;
 • externe begeleiders die ons ondersteunen, vormen en ons helpen bij onze professionalisering;
 • de lokale kerkgemeenschap die verwijst naar de traditie en het geloof van waaruit in de school
  gewerkt wordt;
 • de lokale gemeenschap waarin we gestalte geven aan onze opvoedings- en onderwijsopdracht.

Schoolreglement

Via de volgende link kunt u het schoolreglement raadplegen: schoolreglement

Via de volgende link kunt u het leerlingenreglement raadplegen: Leerlingenreglement

Infobrochure

De infobrochure kan u hier downloaden.